Juristkonna suurfoorum – Eesti õigusteadlaste päevad 100 – toimub 6.–7. oktoobril 2022 Tartus.

Kahel päeval mahuvad plenaar- ja lõppistungi vahele samaaegselt neljas sessioonis toimuvad arutelud kuueteistkümnes paneelis, millest osalevad enam kui 80 asjatundjat. Paneelide toimumiskohad on  vastavalt registreerimise tulemustele leitavad programmis. Täpsem korraldus on avaldatud praktilises infos.

Tervitusõhtu toimub kolmapäeval, 5. oktoobril kell 20.00 Tartu Aparaaditehases (Kolm Tilli, Kastani 42). Registreerumine tervitusõhtule on kohtade täitumise tõttu lõppenud.

Tervitusõhtu raames avaldatakse Justiitsministeeriumi poolt tänu ühinguõiguse ja maksejõuetusõiguse revisjoni töörühma ja komisjoni liikmetele nende panuse eest. Revisjonid on toimunud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ kaasrahastuse toel.

Ühtlasi tänatakse teose Karin Sein, Merike Ristikivi „Õigusriigi taastamine. Eesti seaduste ja institutsioonide reformid 1992-2002“panustajaid.  
Kaasautorid: Jaan Sootak, Ragne Piir, Katre Luhamaa, Gerda Johanson, Kadriann Ikkonen
Toimetaja: Priit Kama
Teos ilmub Justiitsministeeriumi toetusel.

Aastatel 1992–2002 Justiitsministeeriumi eestvedamisel aset leidnud seadusandlikud ja institutsionaalsed reformid lõid õigusriigi toimimiseks vajaliku aluse ning muutsid taasiseseisvunud Eesti Vabariigi jälle euroopaliku õigusruumi osaks. Õigusreforme käsitlevas raamatus on vaadeldavaks perioodiks põhiseaduse vastuvõtmisele järgnenud kümnend, mille jooksul töötati välja kaasaegse avaliku, era- ja karistusõiguse õigusaktid ning kujundati demokraatlikule riigile omased institutsioonid. Teose olulise allikmaterjali moodustavad toonaste reformide võtmeisikutega tehtud intervjuud. Raamatus kirjeldatakse õigusreformide tagamaid ja protsessi, küsitakse nende lähtealuste ja mõjutegurite järele ning hinnatakse nende edukust.

Esimene töine konverentsipäev võetakse kokku neljapäeval, 6. oktoobril kell 20.00 algava õhtuga Sadamateatris (Soola 5b).

37. Eesti õigusteadlaste päevade toimkonna koosolekuid peeti 10. augustist 2021 kuni
24. märtsini 2022. Programmi on panustanud Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikohus, Õiguskantsleri Kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Eesti Kohtunike Ühing, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

E-posti aadress: otp@iuridicum.ee