Kümme aastat õiguslõimet

Programm sektsioonidena [PDF]
Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad ettekannete videosalvestused ja fotod

Kolmapäev, 1. oktoober

19.30-22.00  Tervitusõhtul osalejaid võõrustab Euroopa Komisjoni Eesti esindus (Rotalia maja, Tähe 3). 

Neljapäev, 2. oktoober

9.00-10.00 Hommikukohv (Vanemuise kontserdimaja, uksed avatakse kell 8.30)

Plenaaristung. 1864 - 2004 - 2014 

(Vanemuise kontserdimaja: ingliskeelsete ettekannete sünkroontõlge, veebiülekanne)

     10.00   Muusikaline avamine

     Tervitused: Prof Jaan Sootak, Tartu Ülikooli kriminaalõiguse professor
     Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
     Dr. iur. Priidu Pärna, Tallinna notar, Eesti Juristide Liit

Plenaaristungit juhatavad ELSA üliõpilased:
Sandra Särav, Talllinna Tehnikaülikooli Õiguse instituudi magistrant
Triin Toom, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrant

10.15-10.45 Jaan Kaplinski, kirjanik
Keel ja meel, meie ja Euroopa
10.45-11.15 Hubert Legal, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu õigusnõunik, Euroopa Liidu Nõukogu õigusteenistuse peadirektor
Euroopa õiguskordade lõimumine - väljakutsed ja ootused
11.15-11.45 LLM Hent Kalmo, õiguskantsleri asetäitja-nõunik
Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud

11.45-12.15 Kohvipaus

(Vanemuise kontserdimaja: ingliskeelsete ettekannete sünkroontõlge, veebiülekanne)

12.15-12.45 Jur. Dr. h.c. Hans G. Nilsson, talituse juht, Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaat
Euroopa Liidu karistusõigus: kokkupuutepunktid ja perspektiiv
12.45-13.15 Prof Anneli Albi, Kenti ülikool, Canterbury, Suurbritannia
Põhiseaduslike õiguste ja õigusriigi tulevik Euroopa Liidus: Eesti võimalused kaasa rääkida
13.15-13.45 Prof Marju-Luts Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor
1864. aasta Balti Eraõigus uusaja Euroopa kodifikatsioonide peres

13.45-15.00 Lõuna (Vanemuise Kontserdimaja), osalejate siirdumine sektsioonidesse

Esitlused/näitused:
Raamatuesitlused
Näitus "BES 150"
Kilvar Kessleri loodusfotode näitus "Eesti linnud - kosmopoliidid looduses" (Dorpati konverentsikeskus: IV korruse fuajee)

Avalik õigus I. Infotehnoloogia, majandus ja õigus: kas luik, vähk ja haug?

(Tartu Ülikooli aula: veebiülekanne)

Juhataja:   Prof Ülle Madise, Vabariigi Presidendi õigusnõunik, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor

15.00 
Esinejad: Jaan Priisalu, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor (infotehnoloogi vaade); Dr. iur. Mario Rosentau, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse lektor, advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat (õigusteadlase vaade, e-Tempora e-Mores); Prof Rainer Kattel, Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise õppetooli juhataja (majandusteadlase vaade)
Arutelu

16.30-16.50 Kohvipaus

Avalik õigus II. Moondumised Eesti haldusorganisatsioonis

(Tartu Ülikooli aula: veebiülekanne)

Juhataja:   Prof Raul Narits, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor

16.50 
Mag. iur. Nele Parrest, õiguskantsleri asetäitja-nõunik
Valikud Eesti haldusorganisatsiooni loomisel
Dr. iur. Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent
Euroopa Liidu õiguse mõju Eesti haldusorganisatsioonile
Mag. jur. (Oxford) Mari Matjus, advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Sõltumatu asutuse koht Eesti haldusorganisatsioonis energiaturgu reguleeriva asutuse näitel

Eraõigus I. Intellektuaalomandiõiguse tulevikuvisioonid

(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, veebiülekanne)

Juhataja:   Mag. iur. Ele Liiv, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik

15.00-15.15 Mag. iur. Kai Härmand, Justiitsministeeriumi asekantsler
Euroopa Liidu arengusuunad intellektuaalomandiõiguse valdkonnas
15.15-16.00 Teose vabakasutusest pro et contra
Pro: Kärt Nemvalts, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik, kodifitseerimise töörühma liige
Contra: Kalev Rattus, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor
16.00-16.30 Ärisaladuse reguleerimisest pro et contra
Pro: Triin Tuulik, advokaadibüroo Glimstedti advokaat, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Contra: Karmen Turk, advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets vandeadvokaat, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant                         

16.30-16.50 Kohvipaus

Eraõigus II. Intellektuaalomandiõiguse kodifitseerimise õigusloomelised väljundid

(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, veebiülekanne)

Juhataja:   Mag. iur. Kai Härmand, Justiitsministeeriumi asekantsler
16.50     Sissejuhatus

17.00-17.20 Almar Sehver, patendivolinik, kodifitseerimise töörühma liige
Tööstusomandiõiguse kodifitseerimine
17.20-17.40 PhD Aleksei Kelli, Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi dotsent, kodifitseerimise töörühma juht
Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste uued väljakutsed
17.40-18.00 Tanel Kalmet, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik, kodifitseerimise töörühma liige
Intellektuaalomandi karistusõigusliku kaitse piirid                

Karistusõigus I. Kõrgemate riigiametnike puutumatus ja immuniteet

(Dorpati konverentsikeskus: Baeri saal)

Juhatajad:   Prof Jaan Sootak, Tartu Ülikooli kriminaalõiguse professor
         LLM Norman Aas, Justiitsministeeriumi kantsler

15.00-15.30 LLM Hent Kalmo, õiguskantsleri asetäitja-nõunik
Riigikogu liikme puutumatus
15.30-16.00 Juhan Sarv, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik
Riigikogu liikme puutumatuse põhiseaduslikud piirid
Arutelu

16.30-16.50 Kohvipaus

Arutelu

Balti eraõigus 150. Balti eraseadus (BES) ja selle rakenduspraktika

(Dorpati konverentsikeskus: Petersoni saal)

Juhataja:   Prof Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo õppetooli juhataja

15.00-15.45 Mag. iur. Toomas Anepaio, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo lektor
BES ja teised Vene impeeriumi regionaalsed kodifikatsioonid
15.45-16.30 Dr. iur. Hesi Siimets-Gross, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo ja rooma õiguse dotsent
BES ja selle allikad enne ja pärast kodifitseerimist

16.30-16.50 Kohvipaus

Juhataja:   Mag. iur. Toomas Anepaio, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo lektor

16.50-17.10 PhD Lea Leppik, Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna infoteaduse õppetooli juhataja
BES Tartu magistraadi praktikas kuni 1889. aasta kohtureformini
17.10-17.30 Prof Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo õppetooli juhataja
BES Vene impeeriumi kõrgeima kohtu Valitseva Senati praktikas. Eestimaa kubermangu kohtuasjad kuni 1889. aasta kohtureformini

Arutelu

20.00Pidulik õhtu 
    (Vanemuise kontserdimaja: uksed avanevad kell 19.30 ja sulguvad kell 23.30).
Pidu "Euroopa lööklaulud läbi aegade" jätkub klubis Maasikas (tasuta sissepääs piduliku õhtu kutse ettenäitamisel)

Reede, 3. oktoober

Avalik õigus III. Võrdsuspõhiõigus: kas suveräänsuse Trooja hobune?

(Tartu Ülikooli aula: veebiülekanne)

Juhataja:   PhD Carri Ginter, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent, advokaadibüroo Sorainen partner, vandeadvokaat           

9.00 
LLM Merike Saarmann, õiguskantsleri nõunik
Pöörddiskrimineerimine - ettenähtav ja ootamatu
Mag. iur. Kari Käsper, Tallinna Tehnikaülikooli lektor
Föderaliseeruvas Liidus ei ole kohta (pöörd)diskrimineerimisele
PhD Berit Aaviksoo, õiguskantsleri nõunik
(Konstitutsiooniline) renvoi: põhiseaduslik nõue või kaera Trooja hobusele?
Tatjana Evas, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi dotsent
Euroopa Liidu kodakondsus ja Eesti Vabariigi Põhiseadus

Arutelu

11.00-11.30 Kohvipaus

Avalik õigus IV. Euroopa Liidu õiguse rakendamise igapäev: kooskõla õiguskindluse hinnaga?

(Tartu Ülikooli aula: veebiülekanne)

Juhataja:   PhD Uno Lõhmus, Tartu Ülikooli külalisprofessor

11.30
Mag. iur. Sandra Mikli
Kui kauge Euroopa Liidu õigus saab järsku igapäevatöö osaks - probleeme Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel ja rakendamisel
Kaarel Eller, õiguskantsleri vanemnõunik
Võimalused leevendada Euroopa Liidu õiguse kohaldamisest tulenevaid kõrvalmõjusid õigusriigile
LLM Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist
Janar Jäätma, Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Riigisisene õigus vs. Euroopa Liidu õigus Riigikohtu praktikas

Arutelu

Eraõigus III. Liikumine piirist piirini

(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, veebiülekanne)

Juhataja:   Prof Irene Kull, Tartu Ülikooli äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetooli juhataja

9.00-9.30 LLM Külliki Feldman, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik, Freiburgi ülikooli doktorant
Ühingute piiriülene liikumine Euroopa Liidus
9.30-10.00 LLM Kilvar Kessler, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
Palverännak
10.00-10.30 Dr. iur. Anneli Alekand, Tallinna notar
Osaühingu osanikeregistri pidamine

Arutelu

11.00-11.30 Kohvipaus

Eraõigus IV. Ühinguõiguse olevik ja tulevik

(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, veebiülekanne)

Juhataja:   Mag. iur. Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Ringkonnakohtu esimees

11.30-11.50 Sissemakseta osaühing pro et contra
Pro: Indrek Niklus, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja
Contra: Dr. iur. Andres Vutt, Tartu Ülikooli äriõiguse dotsent
11.50-12.10 Dr. iur. Urmas Volens, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor, advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat
Väikeaktsionäride kaitse Eestis
12.10-12.30 PhD Signe Viimsalu, MTÜ Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni liige
Investeerimisfondid ja idufirmad. Õigusloome või praktika probleem?

Arutelu

Karistusõigus II. Euroopa ja tuleviku karistusõigus

(Dorpati konverentsikeskus: Baeri saal)

Juhataja:   Hannes Kiris, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees

9.00-9.25 Kristel Siitam-Nyiri, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler
Euroopa Liidu karistusõigus ja Eesti mänguruum
9.25-10.00 Kati Maitse-Pärkna, Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör
Euroopa Prokuratuur - Euroopa ja Eesti poolt vaadatuna
Raivo Sepp, Eurojusti Eesti liige
Kas meile on vaja Euroopa Prokuröri?
10.00-10.25 Dr. iur. Erkki Hirsnik, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik
Arvutikuritegevus: tuleviku karistusõigus
10.25-10.40 Prof Jaan Ginter, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, kriminoloogia professor
Repliik ja kokkuvõte

Arutelu

11.00-11.30 Kohvipaus

Karistusõigus III. Eesti karistus- ja menetlusõiguse uuemad arengusuunad

Juhataja:   PhD Eerik Kergandberg, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor

11.30-12.00 PhD Mari-Liis Sööt, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja
                         Jako Salla, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik
         Karistushinnangud ja karistusalternatiivid Eestis
12.00-12.20 Marko Kairjak, advokaadibüroo Varul vandeadvokaat, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Majanduskuriteod ja nende menetlemine: ettevõtja õigus millele?
12.20-12.40 Dr. iur. Allan Plekksepp, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik
Kriminaalmenetluse alustamise kohustuslikkuse võimalikud alternatiivid
12.40-13.00 Tõnu Mets, advokaadibüroo Sirje Must advokaat, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Digitõend: kas uus lehekülg kriminaalmenetluses?                     

13.00-14.00 Lõuna (Dorpati konverentsikeskus)

13.30 Raamatuesitlus(ed)
(Dorpati konverentsikeskus: Petersoni saal)

Lõppistung. Euroopat, rohkem Euroopat. Eesti huvid ja lõime piirid

(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, veebiülekanne)

Juhatajad:   Hannes Rumm, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
                      Klen Jäärats, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

14.05-14.30 Marek Tamm, Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo dotsent
100 aastat hiljem: kas me oleme juba eurooplased?

Poodiumidiskussioonis osalevad:
Kersti Kaljulaid, Euroopa Kontrollikoja liige
Julia Laffranque, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse professor
Lauri Mälksoo, akadeemik, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor
Jüri Raidla, advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous vanempartner
Marek Tamm, Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo dotsent

16.00 Lõpetamine