Kutse [PDF]

Neljapäev, 9. oktoober 2003 (Vanemuise kontserdimaja)

10.00-11.00       Registreerimine ja hommikukohv
11.00 Avakõne – prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
Tervitused:       Eesti Vabariigi president hr Arnold Rüütel,
                                Justiitsminister hr Ken-Marti Vaher
                                Hr Juhani Ketomäki, Soome justiitsministeerium 

Plenaaristung

Juhatajad:       Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
                           Enn Tonka, Eesti Juristide Liidu president
                                              
11.25-12.00       Prof Natalie Fricero Euroopa Liidu põhiseadusliku lepingu projektist
                                   Nizza ülikool
12.00-12.35       Prof Ulrich Ramsauer Eesti haldusreform Euroopa õiguse kontekstis: vaade väljastpoolt
                                   Hamburgi ülikool
12.35-13.10       Prof Kalle Merusk Eesti haldusõiguse reform: ideed ja realiseerumine
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse õppetooli juhataja
13.10-13.45       Prof Eerik Kergandberg Kriminaalmenetluse reform
                                   Riigikohtunik

13.45-15.00
      Lõunavaheaeg (kõikide osalejate toitlustamine Vanemuise kontserdimajas)

Õhtune istung

Juhatajad:       Enn Tonka, Eesti Juristide Liidu president
          Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
                       
15.00-15.35     Prof Paul Varul Olulisemad muudatused uues pankrotiseaduses
                                 Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja
15.35-16.10     Anne Saaber Notariaadi  kogemustest uue tsiviilõiguse rakendamisel
                                 Notarite Koja aseesinaine
16.10-16.25     LL.M. (Marburg) Taavi Annus Digesta – kokkuvõtted Riigikohtu lahenditest
                                 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse osakonna juhataja
16.25-17.00       Diskussioon

20.00              Pidulik õhtu club Tallinn (Narva mnt 27)


Reede, 10. oktoober 2003 (Iuridicum ja Iuridicum II)

Sektsioonide tööaeg: 10.00-12.15
 

Sektsioon – Põhiseaduslik leping ja liikmesriikide suveräänsus (Iuridicum, Näituse 20 aud 103)

Juhataja:         Dr iur Julia Laffranque, Justiitsministeeriumi õigusloome asekantsleri kt

Mag artium (filosoofia)
Mario Rosentau Euroopa Liidu konstitutsiooniõiguse multisubjektsus rahvusriikliku suveräänsuse tagatisena
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant, Advokaadibüroo Borenius & Kemppinen, Helsinki
Dr iur Julia Laffranque Euroopa Liidu põhiseaduslikust lepingust Eesti õigusruumis
Justiitsministeeriumi õigusloome asekantsleri kt

Sektsioon – Haldusõiguse probleeme (Iuridicum, Näituse 20 aud 203)

Juhataja:         Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse õppetooli juhataja

Mag iur Ülle Madise Halduskorralduse aktuaalseid probleeme
Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
Diskussioonis osalejad: Dr iur Vallo Olle, Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse lektor;  prof Arno Allmann Halduskorralduse õiguslikke probleeme
Estonian Business School
Oliver Kask Korrakaitseõigus: koht ja vajadus Eesti õiguskorras
Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja
 

Sektsioon – Nulltolerants: karistusõiguslikke, menetluslikke ja kriminoloogilisi aspekte (Iuridicum II, Näituse 13a aud 101)

Juhataja:         Prof Eerik Kergandberg, Riigikohtunik

Ettekanded:    
Hr Ken-Marti Vaher Null–tolerants: poliitiline mantra või tegelik võimalus?
Justiitsminister
Dots Jüri Saar Nulltolerants kuritegevuse kontrolli strateegiana: rahvusvaheline kogemus ja Eesti
Tartu Ülikooli Õigusinstituudi teadusdirektor
Prof Jaan Sootak Nulltolerants kui kriminaalpoliitiline probleem
Tartu Ülikooli kriminaalõiguse õppetooli juhataja
LL.M. Norman Aas Nulltolerants kui kriminaalpoliitiline probleem
Riigiprokurör
Mag iur Meris Sillaots Otstarbekuse põhimõte kriminaalmenetluses kui mittenulltolerants
Tartu Ülikooli protsessiõiguse lektor

Sektsioon – Pankrotiõigus ja äriõigus (Iuridicum II, Näituse 13a aud 201)

Juhataja:         Prof Paul Varul
                            Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja

Pankrotiõigus             
Hr Andres Hermet Nõuete kaitsmine pankrotimenetluses
Pankrotihaldurite Koja esimees, pankrotihaldur
Pr Kersti Kerstna-Vaks Järelevalve pankrotimenetluses: kas ja mis muutub seoses uues pankrotiseaduse kehtima hakkamisega 01.01.2004?
Tartu Maakohtu kohtunik
Hr Anto Kasak Eesõigusnõuetest pankrotimenetluses
Tartu Ülikooli Õigusinstituudi pankrotiõiguse õppejõud
Hr Helmut Pikmets Maksunõuded pankrotimenetluses
pankrotihaldur
Hr Toomas Saarma Kompromiss
pankrotihaldur
Äriõigus                  
Hr Villu Kõve Kavandatavatest muudatustest äriseadustikus
Riigikohtunik, Tartu Ülikooli äriõiguse õppejõud
Kaasettekannetega esinevad:
Hr Andres Vutt, Tartu Ülikooli äriõiguse õppejõud
Pr Reet Teder Äriseadustiku muudatused – kelle huvides?
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja majandus- ja õigusosakonna juhataja
Hr Peeter Jerofejev, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna äriõiguse õppejõud

12.10-12.40
      Kohvipaus Iuridicumi (Näituse 20) I korrusel
liikumine lõppistungile Tartu Ülikooli aulasse
 

Lõppistung (Tartu Ülikooli aula)

Juhatajad:       Enn Tonka, Eesti Juristide Liidu president
      Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees 

13.00-13.10
    Prof Uno Lõhmus Professor Ilmar Rebase stipendiumifondist
Riigikohtu esimees
13.10-13.50     Sektsioonide töö tulemustest

XXVII Eesti Õigusteadlaste päevade lõpetamine